... divize nakládání s odpady

Jsme technicky i odborně připraveni řešit svým partnerům nejrozmanitější problémy v odpadovém hospodářství.

provoz skládek a úložišť odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, nakládání s odpady poškozujícími ozonovou vrstvu Země, provoz sběrných dvorů nebezpečných odpadů, solidifikace, recyklace a využití odpadů, doprava odpadů a doprava nebezpečných odpadů, pronájem kontejnerů, drcení a třídění stavebních odpadů, odběry vzorků a rozbory odpadů, stanovení nebezpečných vlastností odpadů, projekty a studie pro oblast nakládání s odpady

provoz skládek

provoz uložišť produktů spalování elektrárenských kotlů

recyklace asfaltových odpadů BAGELA 10000

kontejnerová doprava