... novinky na serveru

Záměr prodeje:

Pozemek p.č. 366 k.ú. Citice, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 5676 m2, a na ní postavená stavba č.p. 28.
Jedná se o průmyslový areál v obci Citice s postavenou zděnou budovou s dvěma kancelářemi, hygienickým zázemím, menší dílnou a sklady. V další části podkroví nedokončená výstavba kanceláří. Dále se na pozemku nachází ocelová hala o rozměrech 12 x 40 m, část haly vyzděna a umístěny zde sklad a dílna. Na pozemku je studna, mycí rampa a vlastní žumpa. Neodkanalizováno. Pozemek je oplocen.
Prohlídka objektů dne 27.12.2007 v 10.00. Sraz zájemců na místě tj. Citice č.p. 28, okres Sokolov. Nabízející požaduje složení jistoty ve výši 2.500.000,- Kč na účet 133910032/0300, VS 107, splatnost nejpozději v den prohlídky. Zájemce prokáže úhradu jistoty výpisem z účtu. Hotovostní platby nebudou akceptovány. Zároveň se zájemce prokáže doklady o oprávněnosti jednat jménem zájemce.
Písemné nabídky se přijímají do 14.1.2008 na adrese Ekoinvest Sokolov spol. s r. o., Komenského 123, 357 61 Březová. Součástí nabídky musí být návrh kupní smlouvy s uvedenou nabízenou cenou a čestné prohlášení nabízejícího, o pravdivosti údajů uvedených v nabídce. Podpis na čestném prohlášení bude úředně ověřen.
V případě nepřijetí nabídky bude jistota vrácena do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po konečném termínu pro přijímání nabídek.

Záměr prodeje:

Pozemek p.č.194/3 v k.ú. Tisová, ostatní plocha dobývací prostor o výměře 42211 m2.
Jedná se o pozemek na nějž je přístup po účelové komunikaci jiného vlastníka. Přes pozemek je veden vysokotlaký plynovod, věcné břemeno nezřízeno. Část pozemku spadá do ochranného pásma budované rychlostní komunikace. Pozemek zasažen dolovou činností a následným plavením elektrárenského popílku.
Bez přípojky vody, elektriky a kanalizace.
Prohlídka objektů dne 27.12.2007 v 9.00. Sraz zájemců na adrese Ekoinvest Sokolov spol. s r. o., Komenského 123, 357 61Březová, okres Sokolov. Nabízející požaduje složení jistoty ve výši 2.500.000,- Kč na účet 133910032/0300, VS 107, splatnost nejpozději v den prohlídky. Zájemce prokáže úhradu jistoty výpisem z účtu. Hotovostní platby nebudou akceptovány. Zároveň se zájemce prokáže doklady o oprávněnosti jednat jménem zájemce. Písemné nabídky se přijímají do 14.1.2008 na adrese Ekoinvest Sokolov spol. s r. o., Komenského 123, 357 61Březová. Součástí nabídky musí být návrh smlouvy s uvedenou nabízenou cenou a čestné prohlášení nabízejícího, o pravdivosti údajů uvedených v nabídce. Podpis na čestném prohlášení bude úředně ověřen.
V případě nepřijetí nabídky bude jistota vrácena do 3 pracovních dnů ode dne následujícího po konečném termínu pro přijímání nabídek.